EVERYONE LOVES ICE CREAM


Do you like ice cream? “Ice Cream” jewellery collection by Marina Merkulova, a Russian polymer clay artist, consists primarily of brooches. According to Marina, they are universal and can be attractive not only in the warm season. And we have to agree. Apart from the yummy design of Marina’s brooches, it is also the collaborative process of their creation that is appealing. The final look of the whole collection took shape in the dialog between the artist and her fans.


The idea to make this collection was born after an experiment with one of the textures when a sheet of polymer clay was prepared.


“I posted a text with a photograph on the Internet asking what to do with the sheet. I got various tips and ideas. However, emotions won in the end. Summer and my love for ice cream were my main inspiration,” Marina recalls. She really appreciates the feedback from her subscribers and the game-like character of the whole creative process. First, Marina selected the color combinations, inventing the shapes later. The design of some pieces required weeks of careful thinking, while ideas for other brooches came instantly. Despite the playful name of the collection, its style is mostly strict and concise. Several out of the sixteen pieces are already worn and enjoyed by their new owners.


Marina used photos of different flavours of ice cream sent to her by her subscribers and turned them into collages in order to present her collection. “I had to ask permission from the subscribers to publish their photos, and everyone happily agreed,” Marina says, adding that she enjoyed receiving many positive comments. She worked with FIMO polymer clay as well as other brands and the primary technique used to make the Ice Cream was the Mokume Gane technique. Marina pays great attention to the quality of her works, including the rear side. Many could be worn back-to-front.


Marina, a Moscow resident, began to sculpt from polymer clay in the summer of 2016 and started her own brand, Marina Primavera, several months later. Her youngest son, a young artist who offered her to make Pokémon together, introduced her to polymer clay. “Then I thought of a small brooch with roses. It was a gift from my aunt I got when I was in school. I looked at it, rotated it in my hands and decided to try and create something similar,” says Marina. In addition to various techniques, Marina pays great attention to the prints of drawings on polymer clay in her work and experiments a lot in this direction. The drawings she uses are both black and white and in colour. She frequently uses copies of the works by her artist friends and her youngest son.


She emphasizes the need for originality: “I really want to develop my own style. I welcome everything new and individual in other artists’ work and in each student who comes to me for master classes. I believe that creativity should prevail. This is important and fascinating.”


-


Máte rádi zmrzlinu? Kolekce šperků „Ice Cream“ od ruské polymerové umělkyně Mariny Merkulové se skládá převážně z broží. Podle Mariny jsou tyto kousky univerzální a mohou být atraktivní nejen v období horkého léta. S tím nelze než souhlasit. Kromě báječného designu broží je lákavý také proces spolupráce na jejich tvorbě. Konečný vzhled celé kolekce se dotvořel až v rámci dialogu mezi umělcem a jejími fanoušky.


Myšlenka vytvořit tuto sbírku se zrodila po experimentu s jednou z textur, kterou chtěla Marina použít na připravený plátek polymerové hmoty. "Poslala jsem na internet text s fotografií a zeptala se, co mám s plátkem udělat. Dostalo se mi různých tipů a nápadů, nakonec však zvítězily emoce. Léto a moje láska ke zmrzlině byly mojí hlavní inspirací,“ vzpomíná Marina. Opravdu oceňuje zpětnou vazbu od svých fanoušků a hravý charakter celého tvůrčího procesu. Nejprve si Marina vybrala barevné kombinace a později vymyslela tvary. Design některých z nich vyžadoval týdny pečlivého přemýšlení, zatímco jindy přicházely nápady téměř okamžitě. Nicméně přes hravé jméno sbírky je její styl většinou striktnější a civilnější. Několik z šestnácti vyrobených broží se již těší novým majitelům.


Marina použila fotografie různých příchutí zmrzliny, které jí poslali její fanoušci a aby svou sbírku náležitě prezentovala, proměnila je v koláže. "Musela jsem požádat své fanoušky o zveřejnění jejich vlastních fotografií,  sčímž všichni rádi souhlasili," říká Marina a dodává, že si užila hodně pozitivních komentářů. Pracovala s polymerovou hmotou značky FIMO i s  dalšími značkami a primární technikou používanou při výrobě zmrzliny byla technika Mokume Gane. Marina věnuje velkou pozornost kvalitě svých výrobků, včetně zadní strany. Mnohé by se mohly nosit zádíčky napřed.


Marina žijící v Moskvě začala z polymerové hmoty tvořit v létě 2016 a již o několik měsíců později založila vlastní značku Marina Primavera. Její nejmladší syn, mladý umělec, který ji nabídl, aby společně vytvořili Pokémona, ji polymerovou hmotu vlastně poprvé ukázal. "Hned mi to připomnělo malou brož s růží, kterou jsem dostala jako dárek od tety, když jsem ještě chodila do školy. Podívala jsem se na to, otočila jsem hmotu hněkolikrát v ruce a rozhodla se, zkusit vytvořit něco podobného,“ říká Marina. Kromě různých technik věnuje Marina velkou pozornost transferům kreseb na polymerovou hmotu. V tomto směru hodně experimentuje. Kresby, které používá, jsou černobílé i barevné. Často používá kopie kreseb svých uměleckých přátel a jejího nejmladšího syna.


Klade velký důraz na originalitu: „Opravdu chci rozvíjet svůj vlastní styl. Vítám vše nové a individuální v mé vlastní práci, i v práci ostatních umělců a u každého studenta, který ke mně přijde na kurz. Věřím, že by měla převažovat kreativita. To je důležité a zároveň fascinující.“


210 views