ART GENERATES EMOTION


Her dreamy women’s faces, animals and shapes in subtle palettes and with delicate textures seem to shine from within. Polymer jewellery by Roberta Ponte, aka TheRollyS, gives away her love of watercolours and fantasy art.


Roberta is an Italian artist who has loved playing with colours since her childhood. She appreciates the fact that we are surrounded by art in all its forms. According to her, almost anything from a simple pencil sketch to a cake can be considered a piece of art. She defines the quality of art in the following way: “There are a lot of different styles, but, in my opinion, they all have one point in common: they generate emotions.”


Roberta discovered polymer clay a few years ago and – in her own words – it was a real game changer for her. Working with clay changed her perception of the world around her. No matter where she finds herself, she is always observant and tries to find a connection between what she sees and “this amazing material,” as she refers to polymer.


Nature is her go-to place for colour palettes. “Mother Nature is full of free resources ready to use: color palettes, shapes, animals, trees, underwater life and much more. I love using her color combinations, they’re already perfectly mixed.” She has a noticeable fondness for autumn shades. She often keeps an eye on the colour wheel, but letting go of the rules is sometimes just as important for her: “When sketching the piece, I don’t have in my mind how it will look in the end. I’m flowing with the creative process and I switch off my mind as much as I can, so everything is coming easily and naturally.”


Are you curious what else fuels her imagination? Among other sources of inspiration she lists street art, namely murals and graffiti, as well as abstract artists, especially Kandinsky. Linear abstract art evidently was a significant influence in developing her own style. To get more inspired, she loves to take classes with famous artists to broaden her knowledge of different techniques and approaches which she can later incorporate in her own artwork. And it is the versatility of the medium which she appreciates the most. “You can do almost whatever you want with it, just let go and keep on creating,” she aptly sums it up.


-


Zdá se, jako by její zasněné ženské tváře, zvířata a geometrické tvary vyrobené v tlumených barvách s jemnými texturami zářily zevnitř. Polymerové šperky Roberty Ponte, neboli TheRollyS, na první pohled připomínají akvarelovou tvorbu ve stylu fantasy. Roberta je italská umělkyně, která si s barvami hrála již v raném dětství. Oceňuje skutečnost, že jsme obklopeni uměním ve všech jeho podobách. Podle ní lze za umělecké dílo považovat téměř cokoli, od jednoduchého náčrtu tužkou, až po upečení koláče. Samozřejmě včetně tvorby z polymerové hmoty. Kvalitu umění definuje následujícím způsobem: „Existuje mnoho různých stylů, ale dle mého názoru mají všechny jeden společný rys: vyvolávají emoce.“


Roberta objevila polymerovou hmotu před několika lety a dle jejích vlastních slov to pro ni znamenalo skutečný obrat v jejím životě. Práce s hmotou změnila její vnímání okolního světa. Bez ohledu na to, kde se právě nachází, vždy pozoruje své okolí a snaží se najít souvislosti mezi tím, co vidí, a tímto „úžasným materiálem“, jak polymer nazývá.


Příroda je například místo, kam chodí pro barevnou inspiraci. „Matka Příroda je plná zdrojů inspirace připravených k použití: barevné palety, tvary, zvířata, stromy, život pod vodou a mnoho dalších. Ráda používám její barevné kombinace, jsou totiž dokonale namíchané.“ Roberta má celkem jasně rozpoznatelnou tendenci k výběru podzimních odstínů. Při míchání barev občas koukne na schéma barevného kruhu, ale úplně zapomenout na jakákoliv pravidla míchání barev je pro ni stejně důležité: „Když si skicuji nějaký šperk, nemám vůbec jasnou představu, jak bude nakonec vypadat. Nechám se vést tvůrčím procesem a snažím se co nejvíce vypnout svou mysl, takže ke mně vše přichází snadno a přirozeně.“


Zajímá vás, co ještě podporuje její představivost? Mezi další zdroje inspirace uvádí pouliční umění, jmenovitě nástěnné malby a graffiti, jakož i abstraktní umělce, zejména Kandinskyho. Lineární abstraktní umění mělo evidentně významným vlivem při vývoji jejího vlastního stylu. Chce-li se inspirovat ještě o něco více, ráda chodí na kurzy známých polymerových umělců, aby si rozšířila své znalosti různých technik a postupů, které může později začlenit do své vlastní tvorby. A to, čeho si váží na polymerové hmotě nejvíce, je hlavně všestrannost tohoto média. „Můžete s ním dělat téměř cokoli chcete, prostě se do toho pusťte a pokračujte v tvoření," výstižně shrnula Roberta přednosti polymerové hmoty.


166 views